Privacybeleid van De Huizenbemiddelaar Gouda

Privacybeleid

Privacybeleid

De Huizenbemiddelaar en de aangesloten zelfstandige vestigingen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Bedrijfsnaam invullen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Geboortedatum

• Geboorteplaats

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Bankrekeningnummer

• Nummer ID-bewijs


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dehuizenbemiddelaar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Huizenbemiddelaar en haar zelfstandige vestigingen verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

• Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;

• Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;

• De Huizenbemiddelaar en haar zelfstandige vestigingen verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

De Huizenbemiddelaar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens of bijvoorbeeld een medewerker van een bedrijf tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Huizenbemiddelaar en haar zelfstandige vestigingen bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens >Bewaartermijn > Reden

We bewaren alle ontvangen persoonsgegevens, de gebruikelijke en wettelijke bewaartermijn van 5 jaar tbv de belastingdienst en de Wwft 2013.


Delen van persoonsgegevens met derden

De Huizenbemiddelaar en haar zelfstandige vestigingen delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Huizenbemiddelaar en haar zelfstandige vestigingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De Huizenbemiddelaar en haar zelfstandige vestigingen uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming en/of indien dit noodzakelijk is om de dienstverlening uit te voeren.


Webbouwer: back up service

Notaris: opmaken van een akte

Taxateur: opmaken van een taxatierapport

Collega makelaar: overeenkomen van een transactie


Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

De Huizenbemiddelaar en haar zelfstandige vestigingen delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van De Huizenbemiddelaar en haar zelfstandige vestigingen geeft u hiervoor toestemming.

We sturen geen gegevens door naar het buitenland.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Huizenbemiddelaar en haar zelfstandige vestigingen gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bedrijfsnaam invullen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Mailadres invullen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Huizenbemiddelaar en haar zelfstandige vestigingen willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Huizenbemiddelaar en haar zelfstandige vestigingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@dehuizenbenmiddelaar.nl .


Wijzigingen
DeHuizenbemiddelaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Statement, neemt u dan contact op met:

De Huizenbemiddelaar B.V.

Postadres:
Pelgrimsweg 10
5038 EN  Tilburg

tel 013-5436900
info@dehuizenbemiddelaar.nl

Goedkope makelaardij in Gouda

arrow_drop_up arrow_drop_down